Покана за общо събрание

Покана за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация по киберсигурност“ на 17.06.2024 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по киберсигурност“ на свое заседание, проведено на 07.06.2024 г., на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 21, ал. 1 от Устава на „Българска асоциация по киберсигурност“ свика заседание на Общото събрание на „Българска асоциация по киберсигурност“, ЕИК: 205525783, което ще се проведе както следва:

I. Дата за провеждане на Общото събрание: 17.06.2024 г. (понеделник).

II. Точен час за провеждане на Общото събрание – 17:00 часа.

III. Място за провеждане на Общото събрание – гр. София, бул. „Черни връх“ № 51д, ет. 4, офис 11, заседателна зала.

IV. Дневен ред за провеждане на редовното Общото събрание:

Точка 1 Приемане на доклад за дейността за 2023 г
Точка 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.
Точка 3. Промяна в членовете на Сдружението
Точка 4. Промяна в Управителния съвет
Точка 5. Промени в Устава на Сдружението
Точка 6. Разни

V. Регистрацията на присъстващите членове на Общото събрание ще се извърши от 16:30 часа до 17:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 22, ал. 2 от Устава на „Българска асоциация по киберсигурност“ Общото събрание ще се проведе в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, и ще бъде редовно, независимо от явилите се членове.

VI. Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на членовете на „Българска асоциация по киберсигурност“, ЕИК: 205525783, от датата на свикване на Общото събрание – 10.06.2024 г., до датата на провеждане на заседанието – 17.06.2024 г., на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51д, ет. 4, офис 11.