На 01.09.2022 г. бе подписан договор между Българска асоциация по Киберсигурност и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“

                                                                      \"\"                                                                    \"\"

На 01.09.2022 г. бе подписан договор BG05SFOP001-2.025-0133 между БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ за изпълнението на проект с наименование „Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност в общински администрации“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цел на проекта: Подпомагане на общинските администрации чрез предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността, с цел по-широкообхватно и целесъобразно прилагане на разпоредбите на Наредбата за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС).

Обща стойност: 59 276.45 лв., от които 50 384.98 лв. европейско и 8 891.47 национално съфинансиране.