Българска асоциация по Киберсигурност със съвместна работа с над 17 общини с цел повишаване на взаимодействието в сферата на киберсигурността

Българска асоциация по Киберсигурност в партньорство с Асоциация на българските градове и региони изпълнява проект, насочен към общини от малък, среден и голям тип като косвено адресира и:

– Научни звена, академични институции и изследователи;

– Органи на държавното управление;

Повишаване на взаимодействието с предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор в сферата на киберсигурността и повишаване на мрежовата и информационната сигурност в общинските администрации, чрез по-ефективно прилагане на изискванията на НМИМИС, са предвидени три дейности:

1. Изследване и мониторинг на степента на имплементиране на НМИМИС от малки, средни и големи общини.

2. Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими
спрямо НМИМИС.

3. Информационни събития с цел повишаване на ефективността на прилагане на
НМИМИС от млаки, средни и големи общини.

 

Срок за изпълнение на проекта края на месец Октомври